ورود |عضويت شنبه 31 فروردین ماه 1398
  اهداف اجراي پروژه هاي زنان روستايي و مشاغل درآمدزا

1- ارتقاي سطح بینش و دانش زنان روستایی و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در بخش کشاورزي و توسعه روستایی

2- توانمندي زنان روستایی جهت ارتقاي سطح زندگی خانوار ، کاهش فقر و دسترسی به منابع و تسهیلات

3- افزایش مهارت زنان روستایی در امر تولیدات خانگی ، فراوري و تبدیل محصولات ، کاهش ضایعات و بهبود الگوي مصرف

4- آموزش به منظور تغییر نگرش مردان نسبت به پایگاه اجتماعی زنان و هویت بخشیدن به نقش زنان در کارهاي تولیدي

5- تسهیل در ارائه خدمات به زنان روستایی آسیب پذیر و سرپرست خانوار

6- زمینه سازي جهت حضور زنان در فعالیتهاي اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و سیاسی

7- ارتقاء دانش زیست محیطی زنان به منظور دستیباي به توسعه پایدار

8- بهبود فعالیتهاي خود اشتغالی زنان روستایی در زمینه کشاورزي و صنایع

9- ارتقاي منزلت اجتماعی زنان روستایی و عشایري و تبیین جایگاه آنان در خانواده و جامعه

 

  اهداف صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي

برنامه هاي اعتبارات خرد از رهيافت هاي مهم فقرزدايي در دهه هاي اخير است كه با ايجاد و گسترش فعاليت هاي درآمدزا به ويژه براي زنان كم درآمد توسعه جوامع محلي را تسهيل مي كند. مهمترين اهداف تشكيل صندوق عبارتند از:

 1- توانمند سازي جامعه محلي از طريق ايجاد بستري مناسب براي مشاركت جمعي زنان در قالب گروه هاي اعتبارو پس انداز

 2- ارتقاء مهارت هاي فردي و اجتماعي زنان روستايي از طريق برنامه هاي آموزشي

 3- سوق دادن  پس انداز خانوارهاي روستايي در جهت تامين مالي فعاليت هاي درآمد زا 

 4- افزايش درآمد خانوارهاي كم درآمد از طريق پرداخت وام هاي كوچك براي فعاليت هاي درآمد زا

  اهميت تعاونيهاي زنان روستايي

در تعاونيهاي زنان ضمن ايجاد شخصيت حقوقي و اجتماعي براي اعضاء تعاوني، كاهش هزينه ها و جلوگيري از موازي كاريها را مي توان اشاره نمود، تعاوني زنان با هدف ايجاد اشتغال درآمد زا و پايدار، ايجاد حس رقابت مثبت بين زنان روستايي باعث شده تا زنان به دنبال استفاده از فرصتهاي مناسب در روستا جهت كسب درآمد زا فعاليت نمايند.

  اهميت آموزش زنان روستايي

یکی از راههاي رسیدن به توسعه ، استفاده از منابع انسانی هر کشور وبرنامه ریزي صحیح واصولی براي منابع انساني است . منابع مادي یک کشور زمانی به بهره برداري خواهد رسید كه به سرمایه انسانی از لحاظ آموزش مهارت و تخصص اهمیت داده شود . از طرفی سرمایه گذاري کشور در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعی فرهنگی و سیاسی زمانی سالم و مفید خواهد بود که با سرمایه گذاري در تربیت نیروي انسانی ماهر و کار آمد همراه باشد. دراین میان زنان روستایی علاوه بر وظیفه سنگین مادري نقش بسزایی در فعالیتهاي مختلف کشاورزي به عهده دارند . که می بایستی از فرصتهاي پرورشی و امکانات آموزشی به منظور بهره برداري از توان بالقوه آنها استفاده نمود.

ردیف

نام تعاونی

نوع فعالیت

محل اجرا

تعداد اعضاء

سال تأسیس

1

کیمیا شیر

فرآوری محصولات لبنی(ماست، کشک و ...)

جرقویه سفلی (محمدآباد)

44

1386

2

آفتابگردان کویر

فرآورده های محصولات کشاورزی

جرقویه علیا (مالواجرد)

62

1387

ردیف

منطقه

روستا

مدیر عامل صندوق

تعداد اعضاء

1

جرقويه عليا

مالواجرد

زهرا صادقی

50

2

جرقويه سفلي

محمدآباد

بتول عرب جعفري

30

3

ورزنه

قورتان

هاجر جعفري

19

4

جرقویه سفلی

آذر خواران

لیلا اشرفی

23

5

جرقویه علیا

یخچال

مرضیه باقرنیا

33

 
Copyright (c) 1398/01/31 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا