ورود |عضويت يكشنبه 26 خرداد ماه 1398
  سوالات کلیدی در مورد روزه

سوال 1- بر چه كسانى روزه واجب نيست؟

جواب: بر چند دسته روزه واجب نيست: 1. پيرمرد و پيرزنى كه گرفتن روزه براى آنان مشقّت دارد؛ 2. زن باردارى كه گرفتن روزه براى حمل يا خودش ضرر دارد؛ 3. زن شير دهى كه گرفتن روزه، براى بچه يا خودش ضرر دارد؛ 4. بيمارى كه گرفتن روزه براى او ضرر دارد؛ 5. كسى كه بيمارى دارد كه زياد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمل كند؛ 6. كسى كه به سن بلوغ نرسيده است؛ 7. زنى كه خون حيض و نفاس مى بيند؛ 8. كسى كه به مسافرت مى رود و در جايى قصد اقامت ده روز نمى كند؛ 9. كسى كه به جهت ضعف بنيه، گرفتن روزه براى او مشقّت فراوان دارد و غيرقابل تحمل است؛ 10. كسى كه بى هوش است و يا در كما به سر مى برد؛ 11. ديوانگان توضيح المسائل مراجع، 1729، 1725، العروة الوثقى، ج 2 ؛ كتاب الصوم، فصل فى طرق ثبوت الهلال.

سوال 2- نيت روزه چگونه است؟

جواب:نيت «روزه»؛ يعنى، شخص تصميم داشته باشد براى انجام دادن فرمان خداوند، از اذان صبح تا مغرب، كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام ندهد و لازم نيست آن را از قلب خود بگذراند و يا بر زبان جارى كند.
العروة الوثقى، ج 2، نية الصوم.

سوال 3- ابتدا و انتهاى نيت روزه به طور عادى چه زمانى است؟

جواب: نيت روزه ماه رمضان و نذر معيّن، از اول شب تا اذان صبح و براى روزه غير معين (مانند روزه قضا و نذر مطلق)، از اول شب تا ظهر روز بعد است. نيت روزه مستحبى، از اول شب شروع شده و تمام روز - تا موقعى كه به اندازه نيت كردن به مغرب وقت مانده باشد - ادامه دارد.

آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1560، 1561، 1572 و 1573؛ توضيح المسائل مراجع، م 1552، 1553، 1555 و 1565.

سوال 4- شب، قصد گرفتن روزه داشتم، اما سحر بيدار نشدم تا نيّت كنم. نزديك آفتاب از خواب بيدار شدم، آيا روزه ام صحيح است؟

جواب: اگر آنچه روزه را باطل مى كند، انجام نداده ايد، روزه صحيح است. العروة الوثقى، ج 2، نية الصوم.

سوال 5- نمى دانم فردا اول ماه رمضان است يا آخر شعبان، آيا گرفتن روزه واجب است؟ به چه نيت روزه بگيرم؟

جواب: خير، گرفتن روزه آن روز واجب نيست؛ ولى اگر بخواهيد روزه بگيريد، نمى توانيد به نيت ماه رمضان بگيريد؛ بلكه بايد به نيت ماه شعبان يا روزه قضا - اگر به ذمه داريد - و مانند آن روزه بگيريد و چنانچه بعد معلوم شود، ماه رمضان بوده، از رمضان محسوب مى شود و اگر در اثناى روز بفهميد، بايد فورى نيت خود را به روزه ماه رمضان برگردانيد.
توضيح المسائل مراجع، م 1568،1569 ؛ آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1576 و 1577.
سوال 6- در ماه رمضان بايد براى هر روز نيت كرد، يا اينكه يك نيت در اول ماه كافى است؟

جواب: اگر شب اول ماه رمضان نيت كند كه يك ماه را روزه بگيرد، كافى است؛ ولى بهتر است (احتياط مستحب) در هر شب ماه رمضان، براى روزه فرداى آن نيز، نيت كند.

 العروة الوثقى، ج 2، نية الصوم، م 15.

سوال 7- اگر شب اول ماه رمضان، نيت روزه را فراموش كند و پيش از ظهر يادش بيايد، تكليف روزه او چيست؟

جواب:به نظر همه مراجع تقليد به جز آيت الله وحيد؛ اگر مبطلات روزه را مرتكب نشده، بايد نيت كند و روزه اش صحيح است و اگر يكى از آنها را مرتكب شده، روزه او باطل است؛ ولى [ به احترام ماه رمضان ] بايد تا اذان مغرب، از كارى كه روزه را باطل مى كند، خود دارى و بعد از ماه رمضان، آن روز را قضا كند. توضيح المسائل مراجع، م 1561.

به نظر آيت الله وحيد؛ اگر مبطلات روزه را مرتكب نشده، بايد نيت كند و روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب بعد از ماه رمضان نيز قضا نمايد و اگر يكى از آنها را مرتكب شده، روزه اش باطل است؛ ولى [ به احترام ماه رمضان ] بايد تا اذان مغرب از كارى كه روزه را باطل مى كند، خوددارى و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند

آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1569.

سوال 8- آيا با شروع اذان مغرب، افطار روزه جايز است؟

جواب: اگر روزه دار يقين دارد با شروع اذان، وقت داخل شده، افطار هم زمان با شروع اذان اشكال ندارد و اگر شك يا گمان داريد، افطار روزه جايز نيست. توضيح المسائل مراجع، م 742.

سوال 9- آيا مى شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت كرد؟

جواب: مسافرت كردن در ماه رمضان - هر چند به عنوان فرار از روزه باشد - اشكال ندارد؛ ولى اين امر تا قبل از روز بيست و سوم مكروه است. العروة الوثقى، ج 2، شرايط وجوب الصوم، م 4 و 6.

سوال 10- كسى كه پيش از ظهر تصميم به مسافرت دارد، تكليف روزه او چه مى شود؟

جواب: به نظر همه (به جز آيت الله سيستانى)؛ اگر پيش از ظهر مسافرت كند، روزه اش باطل است؛ ولى قبل از آنكه به حد ترخّص برسد، نمى تواند روزه را بخورد. توضيح المسائل مراجع، م 1721 ؛ آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1729 و دفتر آيت الله خامنه اى.به نظر آيت الله سيستانى؛ اگر پيش از ظهر مسافرت كند، بنابر احتياط واجب بايد روزه اش را افطار كند؛ ولى قبل از آنكه به حد ترخص برسد، نمى تواند روزه را بخورد. آيت الله سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 1721.

سوال 11- به جهت بيمارى مربوط به لثه، در روز چندين بار از آن خون مى آيد؛ ولى گاهى بدون توجّه فرو مى رود، آيا روزه باطل مى شود؟

جواب:اگر بدون توجه و اختيار فرو داده شود، روزه صحيح است.

 امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 6 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 1573 ؛ آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1581 و آيت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 765.

سوال 12- كسى كه مى داند يا احتمال مى دهد، در روز غذاى باقى مانده در لاى دندان فرو برده مى شود، آيا لازم است هنگام سحر خلال يا مسواك كند؟

جواب: به نظر آيات عظام خامنه اى و نورى؛اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چيزى از آن فرو مى رود، بايد دندان خود را خلال يا مسواك كند و اگر انجام ندهد و چيزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود و اگر فرو نرود، بنابر احتياط واجب، بايد قضاى آن را به جا آورد.

توضيح المسائل مراجع، م 1578 ؛ آيت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 764.

 به نظر آيات عظام سيستانى و صافى؛ اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چيزى از آن فرو مى رود، بايد دندان خود را خلال يا مسواك كند و اگر انجام ندهد، روزه اش باطل مى شود (هر چند چيزى از آن فرو نرود

).توضيح المسائل مراجع، م 1578 و آيت الله سيستانى، تعليقات على العروة ، ج 2، المفطرات، م 1.
به نظر آيت الله مكارم؛ اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چيزى از آن فرو مى رود، بنابر احتياط واجب، بايد دندان خود را خلال يا مسواك كند و اگر انجام ندهد و غذا فرو رود، روزه را تمام كند و بعد از ماه رمضان قضا نمايد.آيت الله مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 1578. به نظر آيت الله وحيد؛ اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر مطمئن باشد در روز چيزى از آن فرو مى رود، بايد دندان خود را خلال يا مسواك كند و اگر انجام ندهد و چيزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود. آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1586.

سوال 13- اگر شخص روزه دار در اثر فراموشى چيزى بخورد، آيا تذكر دادن به او واجب است؟

جواب: خير؛ تذكر دادن به او واجب نيست.دفتر همه مراجع.

سوال 14- حكم غرغره كردن براى روزه دار چيست؟

جواب: اگر هنگام غرغره كردن، آب از حلق به پايين برود، روزه باطل مى شود.
دفتر همه مراجع.

سوال 15- آيا مسواك كردن با خمير دندان، در حال روزه اشكال دارد؟

جواب: خير؛ مسواك زدن در حال روزه اشكال ندارد؛ ولى بايد از فرو رفتن آب دهان جلوگيرى شود.
امام، استفتاءات، ج 1، روزه س 11 ؛ العروة الوثقى، ج 2، المفطرات، الثانى.

سوال 16- حكم تزريق آمپول در حال روزه ماه رمضان چيست؟

جواب: به نظر آيت الله خامنه اى؛ اگر آمپول جنبه غذايى و تقويتى دارد، بنابر احتياط واجب، بايد از تزريق آن خود دارى كرد؛ ولى اگر جنبه دوايى دارد و يا عضو را بى حس مى كند، تزريق آن اشكال ندارد.
توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 1576 ؛ آيت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 767.
به نظر آيت الله مكارم؛ اگر آمپول جنبه غذايى و تقويتى يا دوايى دارد، بنابر احتياط واجب بايد از تزريق آن خوددارى كرد؛ ولى اگر عضو را بى حس مى كند، تزريق آن اشكال ندارد.توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 1576.به نظر آيت الله وحيد؛ تزريق آمپول روزه را باطل نمى كند؛ خواه جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، يا جنبه دوايى و مانند آن.توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 1576 ؛ آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1584.

سوال 17- حكم تزريق سرم در حال روزه ماه رمضان چيست؟

جواب: به نظر آيات عظام خامنه اى، مكارم و وحيد؛ بنابر احتياط واجب، بايد از تزريق سرم خوددارى كند؛ خواه جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، يا جنبه دوايى و مانند آن.آيت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 767؛ آيت الله مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 1576 و دفتر آيت الله وحيد.به نظر آيات عظام سيستانى، صافى و نورى؛ تزريق سرم روزه را باطل نمى كند؛ خواه جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، يا جنبه دوايى و مانند آن آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 473 و دفتر آيات عظام سيستانى و نورى.

سوال 18- آيا ريختن دارو به چشم(مانند قطره چشمى)، روزه را باطل مى كند؟

جواب: اگر دارو به حلق نرسد و يا به حلق برسد ولى فرو نبرد، روزه اش باطل نمى شود.
توضيح المسائل مراجع، م 1580 ؛ العروة الوثقى، ج 2، المفطرات، الثانى، م 5 - 1.

سوال 19- استعمال عطر براى روزه دار، در ماه رمضان چه حكمى دارد؟
جواب: استعمال عطر براى روزه دار مستحب است؛ ولى بو كردن گياهان معطّر مكروه است.
العروة الوثقى، ج 2، الفصل الخامس؛ اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 133.

سوال 20- اگر روزه دار به جهت حالت تهوع، قى كند؛ روزه اش چه حكمى دارد؟

جواب: اگر بى اختيار باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى كند.
توضيح المسائل مراجع، م 1646 ؛ آيت اله وحيد، توضيح المسائل، م 1654.

سوال 21- حكم كشيدن سيگار و تنباكو در حال روزه چيست؟
جواب: احتياط واجب آن است كه روزه دار، از دود سيگار و تنباكو خود دارى كند.
آيت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 760 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 1605 ؛ آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1613.
سوال 22- كسى كه مدتى روزه گرفته و نماز خوانده است و بعد بفهمد جنب بوده، تكليف او چيست؟
جواب: اگر متوجه اصل جنابت نبوده، روزه هاى او صحيح است؛ ولى بايد نمازها را قضا كند.
امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 31 ؛ آيت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 195 ؛ آيت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 69؛ آيت الله سيستانى، منهاج الصالحين، م 985 و دفتر آيات عظام وحيد و مكارم و آيت الله صافى، هداية العباد، ج 1، م 1282.
سوال 23- اگر در ماه رمضان آيه قرآن يا حديث را به طور سهوى غلط بخواند، تكليف روزه اش چيست؟
جواب: روزه اش باطل نمى شود؛ ولى بايد سعى كند قرآن يا احاديث را درست بخواند.
العروه الوثقي، ج 2، المفطرات، الخامس.

سوال 24- اگر كسى با كتابت، دروغى را به نبى اكرم صلى الله عليه وآله يا امامان عليهم السلام نسبت بدهد، آيا روزه اش باطل مى شود؟

جواب: آرى، روزه اش باطل مى شود؛ هر چند با نوشتار باشد.
العروةالوثقى، ج 2، المفطرات، الخامس.

سوال 25- كسى كه پيش از اذان صبح، با حالت احتلام از خواب بيدار مى شود، آيا مى تواند تا نزديك اذان، غسل نكند و تيمم كند؟

جواب: اگر غسل را به تأخير اندازد تا جايى كه وقت تنگ شود، گناه كرده است. در اين صورت بايد پيش از اذان صبح، تيمم كند و روزه او صحيح است .العروة الوثقى، فصل فى المفطرات ، م 26 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 1621.

 
Copyright (c) 1398/03/26 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا